Komunikaty Zarządu Federalnego

Tegoroczny Zjazd Ślązaków 2023, a co za tym idzie połączone z nim nasze walne zgromadzenie są już za nami. Obie imprezy zakończyły się sukcesem. Ci, którzy tam byli, mogli obejrzeć i przeżyć niezwykły program.

Pierwszy zastępca przewodniczącego Thomas Kinzel otworzył punktualnie o godzinie 15:00 walne zebranie. Tematem były punkty porządku obrad, a przede wszystkim minuta ciszy dla uczczenia pamięci naszych zmarłych i konsternacja z powodu śmierci naszego prezesa dr. Martin Sprungala kilka tygodni wcześniej. Pozdrowienia i najlepsze życzenia przesłał Zarząd TZG (Towarzystwa Ziemi Głogowskiej) z Głogowa (Glogau).

Thomas Kinzel przedstawił kompleksowy raport roczny od czasu walnego zgromadzenia i wyborów w 2018 roku. Luki w regularnych walnych zgromadzeniach (2020 i 2022) oraz nowych wyborach zarządu spowodowane były pandemią, co skutkowało ograniczeniami w podróżach i działaniach i minimalizacją ryzyka. Niezbędne decyzje zarządu podejmowane były w formie uchwał obiegowych. Sprawozdanie kasowe przedstawiła skarbnik Anna Matuska obecnie Kusch. Protokół z kontroli kasowej sporządził Manfred Liersch, zastępujący Margot Nicolai. Zarządowi zostało jednogłośnie udzielone absolutorium za należytą i owocną pracę.

Sprawozdanie z działalności i finansowe jest dostępne w biurze GHB. Zainteresowanych członków zapraszamy na zapoznanie się z nim po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczególne podziękowania w postaci kwiatów skierowano do Marion Zimmermann i Elżbiety Liersch, które cały czas wspierały zarząd w jego pracach. Podziękowania skierowano również do Hans-Joachim Breske i Bernd Ratajczak za wieloletnią współpracę.

Wybór zarządu został przeprowadzony przez obecnych członków oraz osoby reprezentowane przez prawo głosu. Thomas Kinzel z Werder (Havel) wystawił swoją kandydaturę na funkcję przewodniczącego, Jürgen Klosa z Übach-Palenberg na pierwszego zastępcę przewodniczącego, Michael Schulz z Mohorn na drugiego zastępcę przewodniczącego, zaocznie przyjęto Karin Eisensee z Poczdamu jako skarbnika oraz Wilfried Schröter z Dormitz jako sekretarza. Nowy zarząd został wybrany w drodze głosowania indywidualnego. Jednogłośnie wybrani na biegłych rewidentów kasy fiskalnej zostali Manfred i Elżbieta Liersch z Brunszwiku.

Nowi członkowie zarządu przyjęli wybór, podziękowali za okazane zaufanie i osobiście przedstawili się obecnym członkom – za wyjątkiem Karin Eisensee, która nie mogła przybyć z powodu ograniczeń czasowych. Będziemy publikować życiorysy krok po kroku w NGA i na naszej stronie internetowej.

Walne zgromadzenie zapewnia, że nasz Glogauer Heimatbund e.V. pozostaje zdolny do pracy i że możemy kontynuować nadchodzące zadania w interesie naszych członków i stowarzyszenia zgodnie ze statutem.